Cíle rodinné politiky

 

Hlavním cílem rodinné politiky Jihomoravského kraje je podporovat vznik a zachování funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny, umožnit jejich členům svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i profesních plánů, dále pak výchovou k partnerství, manželství a rodičovství utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost.

 

 

Specifické cíle
  1. Cílem rodinné politiky je podpora autonomní rodiny, založené na stabilních, celoživotních vztazích. Její opatření se tedy nezaměřují v první řadě na podporu jednotlivých členů rodiny, ale na usnadnění výkonu funkcí, za něž nese odpovědnost rodina.
  2. Cílem rodinné politiky je podpora svobodné volby rodiny týkající se její velikosti, míry profesního zapojení rodičů, způsobu péče o děti a další závislé členy rodiny.
  3. Cílem rodinné politiky je předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.
  4. Cílem rodinné politiky je tvorba pro-rodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě společenských subjektů.

 

 

Výchozí teze rodinné politiky

Cíle rodinné politiky vycházejí z následujících tezí, které jsou podkladem Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje:

  • rodina není soukromou záležitostí jednotlivců, ale zdrojem prosperity společnosti;
  • rodina není pouhým prostředím pro pěstování volnočasových aktivit nebo citového zázemí nutného pro reprodukci vlastních sil, ale místem společensky žádoucích výkonů, srovnatelných s výkony produktivní sféry;
  • rodinná politika není politikou sociální, která se zabývá způsoby prevence zmírňování existujících nežádoucích jevů, ale politikou průřezovou, která se zabývá způsoby podpory rodiny v interakci života společnosti a podpory samostatného rozhodování jednotlivých rodin;
  • nedostatečná podpora rodiny ve výše uvedeném smyslu se rozhodující měrou podílí na demografickém propadu, který narušuje mezigenerační solidaritu, prohlubuje proces stárnutí obyvatelstva;
  • k nejdůležitějším aktérům rodinné politiky patří orgány veřejné správy na ústřední, regionální a místní úrovni.

 

Teze pro Jihomoravský kraj zpracovalo Národní centrum pro rodinu, Brno