Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 27.2.2024, svátek má: Alexandr

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

05.09.2017

 

UKONČEN
Zkrácený název projektu

Politika stárnutí na krajích

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

 

Doba realizace od – do: 1. 1. 2017 - 30. 11. 2020

 

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je především formulace tezí státní sociální politiky v oblasti přípravy na stárnutí a (zejména metodická) podpora její implementace na úroveň vyšších územně samosprávných celků a následně rovněž na úroveň samosprávy (která je svou působností nejblíže občanům), a příprava podkladů pro zpracování návrhu zákona o seniorech a související legislativy, která bude - tak, jak je to běžné v ostatních zemích EU - charakterizována komplexním, nikoli striktně resortním přístupem (s důrazem na provázanost sociálně-zdravotního pomezí apod.). Jednotícím principem všech klíčových aktivit projektu je mainstreaming stáří a stárnutí, který na jedné straně vyzdvihuje pozitivní charakteristiky spojené se seniorským věkem a propaguje koncept aktivního stárnutí (s důrazem na péči o vlastní zdravotní stav, snahu zapojit se do veřejného dění, zájem o další sebe/vzdělávání, či rozvoj volnočasových aktivit seniorů), na straně druhé se zaměřuje na prevenci diskriminace na základě věku, předcházení sociálnímu vyloučení seniorů (až čtvrtina seniorů v ČR žije osaměle či v sociální izolaci), či na ochranu nejkřehčích seniorů, čímž přispívá k budování soudržné společnosti a napomáhá mezigeneračnímu přenosu hodnot.

 
Obsah a popis projektu

Projekt se zaměří zejména na systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 (dále jen NAP). Projekt navazuje na projekt "Sociální začleňování na místní úrovni a regionální úrovni", reg. č. OP LZZ: CZ.1.04/3.1.00/04.00016, realizovaný v předchozím programovacím období.

 

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?
  1. Na úrovni mainstreamingu: Zvýšení povědomí široké veřejnosti i všech orgánů státní správy i samosprávy o výzvách a dopadech demografického vývoje v ČR. Osvětová a informační (edukační) kampaň bude zaměřena na klíčová odborná témata s cílem vytvořit větší povědomí veřejnosti o stárnutí obyvatelstva, o potřebě péče v rodině, zvyšování bezpečnosti seniorů, prevenci - či oddálení - zdravotních rizik spojených se stárnutím a stářím, možnostech zaměstnávání osob 55+, 65+ aj.
  2. Na úrovni státní sociální politiky: Komplexní přístup k politice stárnutí, provázanost jak národní tak krajské úrovně a propojení dílčích resortních politik. Porovnání přístupu vybraných zemí k problematice přípravy na stárnutí, provázanost národních a regionálních politik přípravy na stárnutí, přenos dobré praxe ze zahraničí (např. zákonná definice pojmu "senior", přímé zastoupení cílové skupiny v orgánech státní správy, posílení sociálně-právní ochrany seniorů, zdravotní prevence, atd.) Vytyčení priorit, které se formou klíčových opatření promítnou do NAP pro období 2018 - 2022, s důrazem na konkrétní formulaci opatření, vymezení odpovědností a nastavení indikátorů Příprava legislativy.
  3. Na úrovni samospráv: Začlenění agendy přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů, příp. k vytvoření samostatných koncepcí. Lepší zacílení intervencí státní správy a samosprávy na konkrétní problémy starších osob a seniorů, získávání zpětné vazby od krajů a obcí k opatřením NAP. Zapojení všech relevantních aktérů do tvorby lokálních strategií a plnění jejich opatření v praxi (prostřednictvím tzv. regionálních platforem).
  4. Na úrovni občanů: Vznikem regionální sítě poradenských míst dojde k rozšíření dostupnosti základního poradenství pro starší osoby a seniory.

 

Odkaz na další informace o projektu na webu MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/2856.

 

Kontaktní kancelář:

Konzultační a poradenské místo projektu pro Jihomoravský kraj

Dana Žižkovská, krajská koordinátorka projektu pro Jihomoravský kraj

Kancelář: Terezy Novákové 62a, 621 00 Brno – Řečkovice

Hodiny pro veřejnost dle objednání: pondělí a středa 9.00–15.00 hod.

E-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz

Mobil: +420 770 11 65 65

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png familyfriendlycommunity(2).jpg rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png logo.jpg partner_rodinnepasy(1).jpg partner_familypoint(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg seniorpoint_logo_podelne.jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg logo_header_min_1.png appp.png