Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 18.4.2021, svátek má: Valérie

Město Mikulov - příklady dobré praxe

20.01.2014

 

Bydlení

V rámci podpory bydlení město Mikulov vyčlenilo dvě oblasti pro výstavbu nových rodinných domů. První oblastí je od roku 2006 lokalita Na Hradbách, kde při celkové zastavěnosti je možno postavit 85 rodinných domů. V současné chvíli v této lokalitě již vzniklo 70 rodinných domů. Druhou oblastí je lokalita pod ulicí Nová, která je ve fázi přípravné, síťování pozemků. Je určena k zástavbě rodinnými a bytovými domy. Rodinných domů má být dle současně platného regulačního plánu 85, v bytových domech má být celkem 126 bytů. V této lokalitě by mělo bydlet po úplném zastavění celkem cca 500 osob.

 

Slučitelnost zaměstnání a rodiny

Cílem této podpory je umožnit rodičům soulad mezi jejich pracovní činností a rodičovskými povinnostmi. Z tohoto důvodu se v roce 2008 Mateřská škola Mikulov, Habánská rozšířila o jednu třídu do budovy ZŠ Mikulov, Valtická, čímž se celková kapacita navýšila o 20 míst. I přes výše uvedené rozšíření byl zájem rodičů o umístění jejich dětí do školky stále vyšší, než bylo možno přijmouti, a proto město Mikulov od 1. 2. 2013 vybudovalo odloučené pracoviště Mateřské školy Mikulov, Pod Strání s kapacitou 25 dětí. Celková kapacita školy byla navýšena na 161 dětí. Celkem má město Mikulov k dispozici 256 míst v mateřských školách.

 

Klub dětí a maminek při Domu dětí a mládeže Mikulov

Klub dětí a maminek při Domu dětí a mládeže, který je otevřen od úterý do pátku od 10.00 -11.30 hod., slouží k vzájemnému setkávání rodičů a dětí předškolního věku a snižuje tak sociální izolaci, do které se ženy (popřípadě muži) odchodem ze zaměstnání a celodenní péčí o děti dostávají. Programy, které klub organizuje, zahrnuje různé aktivity pro děti, maminky, popř. i pro celé rodiny. Mezi pravidelné akce patří např. – návštěva termálních lázní Laa, výlety do ZOO, pálení čarodějnic, zábavné herní odpoledne, oslavy Dne dětí, letní tábor rodiče s dětmi. Mezi každodenní činnosti klubu patří – rukodělná činnost, výtvarná činnost, tělesná výchova, pohybová výchova s říkadly, maňáskové divadlo, četba a poslech pohádek, volná hra – skládanky, stavebnice, puzzle, molitanové stavebnice, aj.

 

Město Mikulov podporuje volnočasové aktivity nejen pro děti, ale všechny věkové generace

S dospíváním může souviset sociálně – patologické chování. Podpora volnočasových aktivit ve městě Mikulov přispívá k předcházení právě takovému chování. Městská policie Mikulov a pracovnice sociálně-právní ochrany dětí pořádají zážitkový víkend, kterého se účastní děti a jejich rodiče. Tento projekt byl financován jak z dotace MVČR, tak z rozpočtu města Mikulova. V Mikulově působí Dům dětí a mládeže a občanské sdružení 7 DNÍ. Tyto dvě organizace nabízejí množství rozmanitých aktivit, do kterých zapojují jak samotné děti a dospívající, tak i mikulovskou veřejnost. Činnost zmíněných subjektů pomáhá upevňovat sociální dovednosti a nabízí „produktivní„ trávení volného času. Město Mikulov každoročně uvolňuje ze svého rozpočtu částku ve výši 2,3 mil. korun na dotace pro neziskové organizace, které zabezpečují pro město a jeho okolí smysluplné trávení volného času občanů všech věkových kategorií. Podporována je nejen činnost spolků a jednotlivé kulturně-společenské akce, ale i drobné investiční akce jako např. opravy šaten a WC, nákup krojů a divadelních kostýmů či vydání CD. Neziskové organizace svou činností podporují zdravý vývoj dětí a mládeže, napomáhají protidrogové prevenci a významným způsobem rozšiřují kulturně-společenskou nabídku vyžití ve volném čase pro dospělé a seniory.

 

Centrum ekologické výchovy

V rámci environmentální výchovy a výchovy k občanské odpovědnosti město Mikulov podporuje práci Centra ekologické výchovy. CEV je občanské sdružení (základní organizace Českého svazu ochránců přírody) s působností především v CHKO Pálava. Je servisní organizací pro školy z celé republiky. Kromě služeb školám (ekologické výukové programy, v učebnách i terénu, další vzdělávání pedagogů, poradenství školám) se věnuje také vzdělávání, výchově a osvětě veřejnosti (akce pro veřejnost, exkurze do chráněných území, přednášky, výstavy, rukodělné kurzy, brigády, práce s dobrovolníky, budování naučných stezek, publikační činnost a mimoškolní aktivity). Provozuje také Ekoporadnu, která je hlavním organizátorem akcí pro veřejnost, ale nabízí i prodej odborné literatury či fair trade výrobků.

 

Rozvoj dětských hřišť

Město Mikulov postupem let zbudovalo celkem 5 veřejných dětských hřišť a jeden herní koutek. Umístění hřišť: Sídliště u obchodního domu TESCO, ZŠ Hraničářů, ul. Nová, přírodní amfiteátr, ul. Bardějovská. Umístění dětského koutku: Ul. Havlíčkova. Rozmístění dětských hřišť bylo plánováno tak, aby byly pokryty požadavky občanů ve všech částech města. Herní prvky i mobiliář splňují náročné podmínky jak české, tak evropské legislativy na bezpečnost a certifikaci jednotlivých zařízení. Město Mikulov provádí pravidelně provozní kontroly dětských hřišť a obratem řeší zjištěné nedostatky jak na herních prvcích a mobiliáři, tak na kvalitě písku v pískovištích, oplocení a veřejné zeleni. Každoročně je prováděna hlavní roční kontrola dětských hřišť certifikovanou osobou, která městu dodává protokol o kontrole, obsahující doporučení ohledně oprav či údržbě zařízení dětských hřišť. Město Mikulov každým rokem investuje 50 000,- Kč do údržby dětských hřišť. V posledních 10 letech se také investovaly 2 miliony do etapovité výstavby hřišť. Město se snaží na budování hřišť získávat peníze vícezdrojově. Byla získána dotace z grantu Moravských naftových dolů a JMK. Z iniciativy maminek byly získány finance od sponzorů na oplocení dětského hřiště na ulici Nová. Město také zbudovalo pro starší děti a mládež skatepark v prostorách amfiteátru, který je hojně navštěvován. V letošním roce bylo dětské hřiště na amfiteátru rozšířeno o kryté pískoviště a 5 prvků venkovního fitness. V roce 2014 je naplánována částečná rekonstrukce dětského hřiště u obchodního domu Tesco včetně jeho oplocení.

 

Cykloturistika

Město Mikulov podporuje výstavbu cyklotras v okolí města Mikulova. V roce 2010 – 2011 spolupracovalo na vytvoření cyklostezky Mikulov – Nový Přerov – Wildendürnbach, celková délka komunikace je 10 625 m. V následujícím roce 2012 vznikla nová cyklostezka na Březí název projektu „Na kole k sousedům“, kde město Mikulov bylo jedním z partnerů. V letošním roce město Mikulov podalo novou žádost o dotaci v celkové výši 5 mil Kč z Operačního programu Cíl Evropská území spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 na výstavbu komunikace „Cyklostezka Mikulov – Ottenthal“. Každým rokem je z rozpočtu města vyčleněna částka zhruba 30-50tis. Kč na pravidelnou údržbu cyklotras. 

 

Městská knihovna

Městská knihovna v oblasti péče o seniory nabízí pravidelné kurzy práce na PC pro seniory. V knihově se pořádají pravidelná setkání klientů G-centra Mikulov (domov pro seniory) s ostatními seniory. V rámci realizace projektu „Knihovna centrum vzdělání a informací“ probíhají po celý rok vzdělávací akce zaměřené na prohloubení zájmu o četbu u dětí už předškolního věku. Pravidelně se organizují setkání dětí MŠ v knihovně. S cílem více přiblížit knihu mladším dětem byly pořízeny a jsou zapůjčovány „tematické kufříky“, které zahrnují knihu na dané téma, hry a jiné interaktivní předměty. Pro děti nižších ročníků základních škol knihovnice připravují program „Poprvé a pak na celý život“, jehož cílem je seznámit školáky s provozem knihovny, systémem půjčování knih a v neposlední řadě prohloubit zájem o četbu. Za účelem zvýšení zájmu byly také pořízení elektronické čtečky knih. Knihovna také pořádá pravidelné workshopy a výtvarné dílničky pro děti a jejich rodiče a pravidelné čtení v knihovně. Pro zpestření nabízí knihovna dětským čtenářům jednou za rok noční přespání v knihovně s čtením a povídáním o knihách. Knihovna nabízí také program pro menšiny, zejména speciální programy pro romské děti – čtení romských knih, přiblížení romského jazyka ostatním čtenářům. V prostorách literární galerie se konají besedy, výstavy a autogramiády. Mikulovská knihovna má v současnosti 685 registrovaných uživatelů z toho dětí do 15 let 166. Celkově měla 12 703 návštěvníků v roce 2012.

 

Podpora aktivního způsobu života seniorů

Město Mikulov zabezpečuje seniorům bezplatně prostory Senior klubu s cílem podpořit jejich aktivity. Senior klub se Svazem důchodců zaštiťují různorodé aktivizační činnosti pro seniory z Mikulova, mezi které se řadí jak senioři soběstační, tak senioři využívající pečovatelské služby. Konané aktivity jsou určeny pro obyvatele Mikulova a umožňují jim setrvat ve společenském kontaktu se svými vrstevníky. Senior klub má přes 100 členů a Svaz důchodců má členů 160, o svých aktivitách pravidelně informují v městském zpravodaji a na webových stránkách komunitního plánování sociálních služeb.

 

Podpora poradenské činnosti

Město Mikulov již od roku 2010 financuje „Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy“. Cílem poradny je:

  • pomáhat lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci nebo v osobní krizi
  • poskytovat odbornou psychologickou pomoc
  • poskytovat podporu a provázení při řešení osobní problematiky
  • pomáhat řešit těžkosti v partnerském a rodinném soužití i v širších mezilidských vztazíc

 

Podpora sociálního zařízení BILICULUM

Město Mikulov umožňuje občanskému sdružení Biliculum využívat ke své činnosti objekt a pozemky města. Jednou ze služeb, které občanské sdružení poskytuje, je i sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi – STONOŽKA, jejíž základní ideou je podpora rodin, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace. Ztratily v důsledku péče o své dítě možnost pracovního uplatnění, společenské postavení. Dostaly se do izolace a často v důsledku vyčerpávající péče ztratily kontakt se společenským prostředím. Služba jim umožňuje kromě ambulantní komplexní péče pro jejich děti, kterou poskytuje Denní stacionář Mikulov, rovněž psychologickou, sociální a terapeutickou pomoc přímo v rodinách (rodičům, sourozencům, prarodičům,…). Umožňuje také rodině regeneraci sil, získání pracovního uplatnění, možnost dalšího vzdělávání, věnovat se individuálně ostatním sourozencům, najít si čas na přátele a volnočasové aktivity.

 

G-centrum Mikulov

G-centrum Mikulov je příspěvková organizace, zřízena městem Mikulov k zajištění činností v oblasti poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. G-centrum poskytuje následující sociální služby:
Pečovatelská služba – terénní. Cílem pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí klienta potřebnou péči, která do jisté míry kompenzuje klientovu sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova a nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím.
Odlehčovací služby – pobytová. Posláním odlehčovací služby je pomoci osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení po dobu, kdy není o ně možné pečovat v jejich domácím prostředí, kde o ně běžně pečují jiné osoby, zejména rodinní příslušníci. Umožňuje jejich pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou, poskytnout jim čas k oddechu, dovolené, nebo vyřízení nutných záležitostí.
Domov pro seniory
Provoz v zařízení byl zahájen 18. ledna 2010. Organizace poskytuje sociální služby ve dvou budovách. Vlastní zařízení G-centrum je umístěno v klidné lokalitě města Mikulov. Jedná se o zcela nově zrekonstruovanou budovu bývalého útvaru pohraniční stráže s bezbariérovým přístupem. Nedaleko se nachází nákupní středisko. Dostupnost je zajištěna městskou dopravou - autobusovou linkou.

 

Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Města Mikulov je vlastníkem domu s pečovatelskou službou. V tomto domě je zajištěn výkon pečovatelské služby prostřednictvím příspěvkové organizace města, G-centrum Mikulov. Byty v DPS jsou určeny zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DPS umožňuje občanům bydlení v objektech neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své potřeby při zachování vlastního soukromí.

 

Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO)

Od začátku roku 2013 město Mikulov ve spolupráci s STKO, spol s.r.o. zavedli (firma zabývající se nakládáním s odpady) Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Tento systém umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba za odpady. Třídění odpadů je díky ISNO stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se směsným odpadem avšak ekonomičtější a ekologičtější. Inteligentní systém nakládání s odpady má za cíl, aby: 

třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnic se směsným odpadem – každá domácnost, která si zažádá, získá zdarma čipem označenou nádobu na plast, na papír a na bioodpad. Domácnosti, které nemají prostor na nádoby, dostanou pytle na třídění odpadů se sadou čárových kódů,
třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které budou poctivě třídit odpad, mohou dosáhnout snížení poplatku až do 70% stanoveného poplatku
Kromě výše uvedené novinky město Mikulov snižuje platbu za odpady seniorům, kteří k 1. 1. aktuálního roku dovršili 65 let. V letošním roce 2013 je sleva pro seniory 330,- Kč z požadované částky 600,- Kč.Zpracovala: Mgr. Bohdana Souchopová

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png seniorpoint_logo_podelne.jpg logo.jpg logo_audit_ffc.png partner_rodinnepasy(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg partner_familypoint(1).jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg