Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Dnes je: 10.6.2023, svátek má: Gita

Audit familyfriendlycommunity

27.01.2016

 

Historie

Na základě iniciativy a z pověření bývalého Spolkového ministerstva pro sociální zabezpečení, generační politiku a ochranu spotřebitele byl v roce 2002 v Rakousku vyvinut audit familienfreundlichegemeinde (audit obec přátelská rodině), který byl v následujících letech vědecky rozpracován a ověřen v praxi. V roce 2006 byla realizace auditu přenesena na společnost Familie & Beruf Management GmbH, která je odpovědná za jednotný průběh auditu, jejím prostřednictvím se uskutečňuje strategické zaměření a organizační postup auditu familienfreundlichegemeinde.

 

Společnost Familie & Beruf Management GmbH audit modifikovala pro realizaci v jiných evropských zemích pod názvem audit familyfriendlycommunity (audit obec přátelská rodině). Familie & Beruf Management GmbH je majitelem práv na značku audit familyfriendlycommunity a je oprávněna nabízet využívání procesu auditu a propůjčení certifikační značky národním realizátorům. Národní realizátoři jsou oprávněni k udělování tzv. základních certifikátů a plných certifikátů.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 schválilo Licenční smlouvu auditu familyfriendlycommunity a tím jeho pilotní realizaci v Jihomoravském kraji. Realizace auditu vychází z Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, kde je zakotvena v Prioritě 5, Opatření 5.1 na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí, Aktivitě 5.1.5. Podpora auditu familyfriendlycommunity. Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v budování prostředí, které má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin.

 

Cíl

Pro města a obce je audit výborný nástroj, jak nastartovat rodinnou politiku. Cílem je probudit zájem obcí a občanů o život místních rodin a aktivizovat je, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací vytvářeli komunitní prostředí, ve kterém se žije dobře všem obyvatelům napříč generacemi. Slovo audit vychází z latinského slova audire (naslouchání). Jde tedy o naslouchání mezi občany a samosprávami zejména o potřebách a problémech v dané obci. Přínosem auditu je zmapování existujících pro-rodinných a mezigeneračních aktivit a získání nových podnětů a nápadů od občanů. Díky tomu vedení obce může zavádět jen taková opatření, která budou pro rodiny a seniory přínosná a prospěšná, která budou vycházet z jejich potřeb. Tím budou prostředky obecního rozpočtu vynaloženy efektivně.

 

Přínosy auditu pro obec:

 • zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci,
 • aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na základě osvědčeného know-how,
 • zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu v obci,
 • zaváděná opatření budou odpovídat poptávce a budou v souladu s udržitelným rozvojem obce,
 • zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí obce,
 • zvýšení atraktivity obce.

 

 

Jak auditfamilyfriendlycommunityprobíhá?

 

Přípravná fáze

 1. Obec se zúčastní semináře, který pořádá bezplatně Jihomoravský kraj.
 2. Obci je přidělen poradce, který ji celým auditem doprovází.

Realizační fáze

 1. Obec seznámí své občany (např. prostřednictvím rozhlasu, letáků, zpravodaje) se zahájením auditu familyfriendlycommunity.
 2. Obec sestaví max. 15 člennou pracovní skupinu (Při jejím sestavování je třeba dbát na to, aby v ní byly zastoupeny všechny zájmové skupiny, které se zabývají problematikou rodiny, stejně jako obyvatelé obce, kteří se nacházejí v různých životních fázích. Členové skupiny mají být vybráni tak, aby vytvořili reprezentativní vzorek obce z hlediska věku, profese a rodinného stavu a aby se mohli aktivně podílet na zavádění rodinné komunální politiky. Je třeba usilovat také o vyvážené politické složení projektové skupiny. V každém případě se musí účastnit i osoby s rozhodovací pravomocí na obecní úrovni.
 3. Pracovní skupina na prvním tzv. hodnotícím workshopu analyzuje současný stav pro-rodinných aktivit v obci.
 4. Pracovní skupina na druhém tzv. plánovacím workshopu vytvoří návrh nových pro-rodinných aktivit a opatření (v ideálním případě využije náměty od občanů).
 5. Rada nebo zastupitelstvo obce z návrhů vybere a schválí ta opatření, která budou během následujících tří let realizována.

Udělení certifikátu

 1. Do obce je vyslán hodnotitel, který prozkoumá, jak v obci předchozí celý proces probíhal.
 2. Dle doporučení hodnotitele Jihomoravský kraj udělí/neudělí obci základní certifikát.
 3. Po udělení certifikátu následující 3 roky obec realizuje schválená opatření a aktivity.
 4. Po uplynutí této tříleté doby je obci udělen plný certifikát audit familyfriendlycommunity.

 

 

Struktura auditu

V rámci auditního procesu by měly být  zohledňování potřeby všech generací. Klíčová jsou následující životní období:

 1. Těhotenství a narození dítěte
 2. Rodina s kojencem
 3. Malé dítě do 3 let
 4. Dítě v mateřské škole
 5. Dítě školního věku
 6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
 7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
 8. Senioři/ky

V každém životním období je potřeba brát ohled na osoby se zvláštními potřebami, imigranty a osoby v sociálně obtížných situacích.

 

 

Cílová skupina

Města a obce na území Jihomoravského kraje, rodiny, děti, senioři, neziskové organizace, spolky, zaměstnavatelé.

 

 

Jak se zapojit

 

Jste obec?

 • Nacházíte se na území JMK?
 • Chcete se zúčastnit bezplatného semináře k auditu, který pořádá Jihomoravský kraj?
 • Máte zájem, aby se v obci rozvíjely pro-rodinné aktivity, a zajímáte se o budoucnost obce?

 

  Potom splňujete základní podmínky pro zapojení do projektu a můžete se přihlásit na webových stránkách projektu  prostřednictvím Kontaktního formuláře.

 

 Jste občan či organizace?

 • Snažte se přesvědčit zástupce obce o významu auditu pro obyvatele obce. 
 • Nabídněte obci pomoc při realizaci, zejména v navrhování aktivit a opatření pro rodiny.

 

 

Více informací

Bližší informace o auditu v Rakousku naleznete na webových stránkách www.familieundberuf.at.

Aktuální informace k auditu familyfriendlycommunity naleznete na webu www.auditfamilyfriendlycommunity.cz.

 

 

Logo auditu familyfriendlycommunity

 

 

Líbí se Vám tento článek?

 

 

Zpět

 

logo_jmk.png familyfriendlycommunity(2).jpg rodinny_svaz_cr_logo_200x100.png amrp_web.png ntm_logo.png logo_sousede_plus_web.jpg trojlistek_200.png logo.jpg seniorpoint_logo_podelne.jpg partner_rodinnepasy(1).jpg partner_seniorpas(1).jpg partner_familypoint(1).jpg spokojeny_senior_web.png partner_luzanky.jpg partner_centrum.jpg logo_new_web.jpg